Prowadź, czytaj i komentuj
relacje sportowe

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z Serwisu Komentarium.
  2. Treści zamieszczane w Serwisie Komentarium są dostępne dla wszystkich korzystających z Internetu, chyba że z opisu danej funkcjonalności wprost wynika inaczej, jednakże z pełnej funkcjonalności Serwisu Komentarium mogą korzystać tylko zalogowani Użytkownicy.
  3. Serwis Komentarium udostępniając swoje zasoby systemu teleinformatycznego umożliwia przechowywanie danych przez Użytkowników. Serwis nie jest inicjatorem przekazu danych ani nie wybiera odbiorcy przekazu danych, jak również nie wybiera ani nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie.
  4. Dostęp do treści w Serwisie Komentarium oraz korzystanie z jego funkcjonalności opisanych w Regulaminie nie podlega żadnym opłatom.
 2. Definicje
  1. Konto – wydzielone dla danego Użytkownika w Serwisie Komentarium strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje o działaniach Użytkownika w Serwisie Komentarium. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie Komentarium, chyba, że Serwis Komentarium wyrazi zgodę na kolejne.
  2. Regulamin – niniejszy regulamin.
  3. Serwis Komentarium – internetowy serwis prowadzony w domenie komentarium.pl, będący platformą komunikacyjną przeznaczoną do wymiany informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących wydarzeń sportowych.
  4. Użytkownik – osoba zarejestrowana w Serwisie Komentarium.
  5. Relacja – tekstowa relacja z wydarzenia sportowego założona i prowadzona przez Użytkownika w Serwisie Komentarium.
 3. Rejestracja w Serwisie Komentarium
  1. Zarejestrować się w Serwisie Komentarium mogą tylko osoby fizyczne, które ukończyły trzynaście lat.
  2. W celu dokonania rejestracji należy podać w odpowiednim formularzu dostępnym w Serwisie Komentarium: nazwę, pod jaką Użytkownik zamierza występować w Serwisie Komentarium (login), adres e-mail (inny niż tymczasowy lub anonimowy) oraz hasło, zaakceptować Regulamin, a następnie dokonać jednorazowej aktywacji polegającej na uaktywnieniu linku przesłanego na podany adres e-mail.
  3. Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu Komentarium po podaniu loginu i hasła (logowanie).
  4. Użytkownicy mają dodatkową możliwość logowania się w Serwisie Komentarium z wykorzystaniem ich danych dostępowych pochodzących z serwisów zewnętrznych, które każdorazowo są wskazane na stronach Serwisu Komentarium. Serwisy zewnętrzne mogą przewidywać dodatkowe warunki skorzystania z takiej opcji.
  5. Dokonanie aktywacji oznacza zakończenie rejestracji, z tą chwilą dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem Komentarium umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie i polegających na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu Komentarium w sposób opisany w Regulaminie w odniesieniu do danego Konta.
  6. W wyniku rejestracji dla Użytkownika tworzone jest Konto. Informacje na Koncie Użytkownik może uzupełnić o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili usunąć.
 4. Podstawowa funkcjonalność Serwisu Komentarium
  1. Użytkownicy mogą zakładać w Serwisie Komentarium swoje Relacje z wydarzeń sportowych.
  2. Użytkownik może zdecydować, czy relacja będzie prowadzona w sposób stronniczy bądź neutralny oraz czy jej treść ma być dostępna tylko dla osób pełnoletnich (powyżej 18 roku życia).
  3. Każda założona Relacja zamieszczana jest w odpowiedniej zakładce na stronie głównej Serwisu Komentarium oraz na stronach odpowiednich dyscyplin i jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu z wyjątkiem relacji przeznaczonej dla osób pełnoletnich, do której dostęp wymaga potwierdzenia pełnoletności.
  4. Użytkownicy mogą w każdej chwili skomentować dowolną Relację, jak również odpowiadać na zamieszczone już komentarze.
 5. Zasady korzystania z Serwisu Komentarium
  1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu Komentarium, a także cele tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
  2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w Serwisie Komentarium.
  3. Treści tworzone przez Użytkownika powinny być zredagowane w czytelny sposób, nie mogą mieć charakteru reklamowego (chyba, że Serwis Komentarium wyrazi zgodę na takie działania) i nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów (w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:
   1. wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych, w tym dotyczących innych Użytkowników Serwisu Komentarium
   2. wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i netykiety,
   3. treści propagujących przemoc, treści drastycznych, bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
   4. treści naruszających dobra osobiste (w szczególności wizerunku) lub prawa autorskie osób trzecich,
   5. treści nieprawdziwych w odniesieniu do wydarzenia sportowego, którego dotyczy prowadzona przez Użytkownika Komentarium.
   6. treści o charakterze pornograficznym.
  4. Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie Komentarium linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa w punkcie 5.3. powyżej.
  5. Udostępniona w Serwisie Komentarium funkcjonalność pozwalająca na prowadzenie Relacji dla osób pełnoletnich (powyżej 18 roku życia) wyłącza obowiązywanie w ramach tej Relacji punktów 5.3.a, 5.3.b. Regulaminu.
  6. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, komentarzy lub innych treści w Serwisie Komentarium wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Spółkę na potrzeby prowadzenia Serwisu Komentarium oraz przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku przez czas nieokreślony.
  7. Użytkownicy są zobowiązani do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mających na celu manipulowanie treściami w Serwisie Komentarium, do niespamowania Serwisu Komentarium oraz do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu Komentarium i korzystanie z usług Serwisu Komentarium w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników.
 6. Rola operatora Serwisu Komentarium
  1. W ramach Serwisu Komentarium udostępniane są Użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach internetowych Serwisu Komentarium w celu umożliwienia im korzystania z jego funkcjonalności.
  2. Serwis Komentarium nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu Komentarium, ani za treść wszelkich danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie Komentarium.
  3. Serwis Komentarium nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, o ile nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. W przypadku uniemożliwienia dostępu do danych z uwagi na uzyskaną wiarygodną wiadomość o ich bezprawnym charakterze Serwis Komentarium zawiadomi Użytkownika w ramach jego Konta.
  4. W uzasadnionych przypadkach Serwis Komentarium może usunąć Relację wraz ze wszystkimi komentarzami, jeżeli Relacja narusza postanowienia Regulaminu. Serwis Komentarium nie ma jednak obowiązku weryfikacji Relacji lub komentarzy.
  5. W uzasadnionych przypadkach Serwis Komentarium może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować treści umieszczane przez Użytkowników, jeżeli ich zamieszczenie w Serwisie Komentarium narusza postanowienia Regulaminu. Serwis Komentarium nie ma jednak obowiązku weryfikacji jakichkolwiek danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie Komentarium.
  6. W uzasadnionych przypadkach i zakresie Serwis Komentarium może uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności Serwisu Komentarium (blokada Konta), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu.
  7. >Serwis Komentarium dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu Komentarium, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania, w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, pracy Serwisu Komentarium ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Serwisu Komentarium. Serwis Komentarium stara się ograniczyć negatywne skutki zaistniałych okoliczności.
 7. Ochrona prywatności
  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w odniesieniu do danych Użytkowników, jest Serwis Komentarium. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane Serwisowi Komentarium przez Użytkownika lub przez podmioty prowadzące serwisy zewnętrzne, w tym Facebook, w związku z logowaniem się Użytkownika w Serwisie Komentarium.
  2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Serwis Komentarium zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w celu świadczenia usług w ramach Serwisu Komentarium oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu Komentarium. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
  3. Serwis Komentarium zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Serwis Komentarium przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Serwis Komentarium lub gdy Serwis Komentarium zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Serwis Komentarium danych osobowych innemu niż Serwis Komentarium administratorowi danych.
  4. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkownika mogą być także przekazywane – w koniecznym zakresie – podmiotom trzecim, jak też mogą być udostępniane za zgodą Użytkownika innym Użytkownikom.
  5. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Serwis Komentarium przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.
 8. Postępowanie reklamacyjne
  1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące opisanego w Regulaminie funkcjonowania Serwisu Relacje poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail info@komentarium.pl lub poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego.
  2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać wskazanie nazwy, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie Komentarium, jego adres e-mail przypisany do Konta oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Serwis Komentarium zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Serwis Komentarium prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).
  4. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do jego Konta.
 9. Zakończenie korzystania z Serwisu Komentarium
  1. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie w każdym czasie.
  2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy Użytkownik może złożyć w formie elektronicznej poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: info@komentarium.pl lub poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego.
  3. Serwis Komentarium może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym gdy:
   1. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub
   2. Użytkownik podał dane lub złożył oświadczenia nieprawdziwe, nieaktualne, nieprawidłowe bądź niepełne lub podał dane innych osób
  4. W innych niż wskazane w powyższym punkcie 9.3 sytuacjach Serwis Komentarium uprawniona jest do rozwiązania umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
  5. Konsekwencją rozwiązania umowy jest usunięcie Konta, które wraz z jej zawarciem zostało utworzone. Usunięcie Konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w Serwisie Komentarium. Serwis Komentarium, z zastrzeżeniem uprawnień określonych w powyższym punkcie 6, nie usuwa w takim przypadku zamieszczonych Relacji i komentarzy.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu Komentarium w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
  2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu informacja o tym zostanie podana na stronach Serwisu Komentarium.
  3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Serwis Komentarium, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie Komentarium oraz od dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach do Użytkowników.
  4. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania, na zasadach określonych w powyższych punktach 9.1 i 9.2, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie.
  5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  6. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

Partner serwisu

Alcosurfing

Komentarze

[niezalogowany]: Brawooooooooooooo

21.09.2019, 17:53

[niezalogowany]: Brawo UNIA

21.09.2019, 17:53

[niezalogowany]: Brawo

21.09.2019, 17:53

Partner serwisu

Alcosurfing